Image

در نرم افزار هما ماژول بازرگانی هسته اصلی یک سرمایه گذاری موفق است. برخی از عملکردهای بازرگانی هما به شرح و قرار ذیل است:

رده بندی کالا/خدمات
1. مرجع: میتوانیم یکی از انبارها را به عنوان مرجع رده بندی انتخاب کنیم.
2. رده بندی : رکورد جدید را انتخاب کنید.
3. عنوان : نامی را برای رده بندی جدید وارد کنید .
4. تخفیف: میتوانید برای این رده بندی خاص تخفیف در نظر بگیرید.
5. اختصاص به: میتوانید رده تعریف شده را به پرسنل خاصی تخصیص دهید.
6. مارکتینگ پلن : بعد از تعریف، پلن مربوطه را انتخاب می کنیم .

کالا و خدمات جدید
1. عنوان: نام کالا را وارد کنید.
2. کد: وسیله شناسایی کالا در انبار که می توانید از حروف و اعداد تشکیل شود.
3. بارکد: بارکی اصلی محصول را وارد کنید.
4. کد فنی: کد خاص که برای برخی از محصولات تعریف می شود.
5. رده بندی ها: رده بندی مربوطه را انتخاب کنید.
6. مارکتینگ پلن: بعد از تعریف، پلن مربوطه را انتخاب کنید.
7. درصد پورسانت مستقیم: در صورتیکه تیک آن زده شود و عدد پورسانت ثبت شود این پورسانت برای این کالا در نظر گرفته می شود.کلیدواژه‌ها: ic:947