Image

ماژول حسابداری هما دارای محیطی با ساختار بسیار ساده و کاربر پسند برای تمامی گروه‌های حسابداری و مالی است. این زیرسیستم دارای امکانات استاندارد و جذاب بیشماریست که انجام فرآیندهای مالی هر کسب و کار را روان و ساده تر میکند.

سرفصل حساب ها را می توان در سه سطح گروه، کل و معین برای سیستم تعریف نمود.
o ترازنامه ای
o سود و زیانی فروش و درآمد
o سود وزیانی خرید و بهای تمام شده
o سود و زیانی هزینه ها
o انتظامی

تعریف سر فصلی در کل با ماهیت های:
o بدهکار
o بستانکار
o بدهکار/ بستانکار

تعریف سر فصلی در گروه با ماهیت های:
o بدهکار
o بستانکار
o بدهکارطی/ فقط بدهکار
o بستانکارطی/ فقط بستانکار
o بدهکار/ بستانکار

برخی از قابلیت های ماژول حسابداری هما:
1. مرور حسابها
2. مرور اسناد
3. معین اشخاص
4.دریافت و پرداختکلیدواژه‌ها: ic:705