1- گزارشات فروش و پورسانت

گزارش کاملی در خصوص عملکرد کارشناسان فروش برای مدیریت سازمان فراهم می‌کند.این گزارش عملکرد فروش کارشناسان یک مجموعه را با ریز تعداد فاکتورهای ثبت شده، مبلغ خالص فروش، جمع تخفیفات لحاظ شده در کل فرآیند فروش، جمع کل فاکتورهای برگشت از فروش برای کارشناس مربوطه، درصد پورسانت سیستمی، مبلغ پورسانت سیستمی و مبلغ پورسانت کالا را شامل می‌شود.

 تهیه گزارشات مدیریتی در نرم افزار هما

2.گزارشات فروش کالا/ خدمات

در نرم افزار مدیریت فروش و حسابداری هما، این گزارش میزان فروش کالاهای تعریف شده در سیستم را بر اساس تعداد فروش رفته ازآن کالا با میزان تخفیف کل داده شده، کل مبلغ تخفیف، مبلغ فروش، مبلغ موثر، اینکه از کدام رده بندی/ انبار فروخته شده، توسط و کارشناس فروش را شامل می‌شود. در نهایت می‌توان با استناد به این گزارش کالاهای پر فروش را تشخیص داد.

تهیه گزارشات مدیریتی در نرم افزار هما


3. گزارش سود و زیان

تهیه گزارشات مدیریتی در نرم افزار هما

تاریخ : سال مالی جاری را وارد کنید مثلا: 1395

□نمایش سرفصلهای بدون عملکرد: با فعال کردن این تیک سرفصلهای بدون عملکرد نیز دیده می‌شود.

گزارشات پیمانکاری که خاص ماژول پیمانکاران می‌باشد. میزان فروش پیمانکاران ثبت شده در سیستم با اطلاعات جامعی شامل مبلغ فروش، مبلغ وصولی، مبلغ موثر، تخفیف‌های سازمانی، مشترک و پیمانکار، میزان پورسانت تعلق گرفته و ... در اختیار مدیران سیستم قرار می‌دهد.

4.پیمانکاران فروش، گردش

تهیه گزارشات مدیریتی در نرم افزار هما

5. پیمانکاران فروش، روکش

تهیه گزارشات مدیریتی در نرم افزار هما