گزارشات مالی و مالیاتی

کلیه گزارشات لازم به‌منظور جمع‌بندی عملکرد ماهیانه و فصلی در نرم‌افزار هُما گنجانده شده است. محاسبه اتوماتیک گزارش ارزش افزوده، گزارش فصلی، تهیه صورت معاملات فصلی 3 ماهه به‌طور کاملا خودکار در سیستم هُما انجام می‌گردد. این سیستم قادر است فروش رسمی و غیر رسمی سازمان را از هم تفکیک نموده و بر اساس عملکرد رسمی سازمان، گزارشات ارزش افزوده و فصلی را تشخیص دهد، تطبیق نماید و گزارشات را تهیه کند.

گزارشات فصلی:

این جدول شامل جستجو وخط فرمان و سه فیلتر گزارش فروش/خرید ، فصل و سال، نوع شخص (حقیقی/حقوقی) برای بهتر شدن جستجو روی گزارشات مالیاتی می‌باشد.

تهیه گزارش ارزش افزوده و فصلی

این جدول شامل ستونهای ردیف - کد مشتری - نام مشتری -کد اقتصادی/ملی برای اشخاص حقیقی/ حقوقی - آدرس مشتری- تعداد فاکتور ثبت شده برای مشتری - مبلغ فروش کالاهای این مشتری - تخفیفات داده شده به مشتری – مشمول مالیات - میزان درصد مالیات کالای فروش رفته- عوارض - مبلغ کل (مجموع مبالغ مالیات و عوارض و مشمول مالیات)- حقیق یا حقوقی بودن مشتری


گزارش ارزش افزوده :

با کلیک بر روی آیکون تهیه گزارش ارزش افزوده و فصلی صفحه ای به نام " گزارش جامع ارزش افزوده" باز می‌شود.

تهیه گزارش ارزش افزوده و فصلی

تنظیمات مالیاتی :

با کلیک بر روی آیکون تهیه گزارش ارزش افزوده و فصلی صفحه ای به نام " تنظیمات مالیاتی" باز می‌شود.

تهیه گزارش ارزش افزوده و فصلی

با انتخاب هرکدام از دوره ها می‌توان اسناد مالی مربوط به آن دوره را به طور کامل بست. در این صورت دیگر نمی‌توان تغییری در اسناد آن دوره اعمال کرد. و با انتخاب کلیه گزارشات فصلی سال و یا دوره های فصلی سال وکلیک بر روی دکمه تهیه گزارش ارزش افزوده و فصلی می‌توان گزارشات را تولید کرد.