انبارگردانی

بر اساس استانداردها و قوانین حسابداری، حداقل هر سال یکبار باید در انبارهای یک شرکت صنعتی و بازرگانی، انبارگردانی صورت پذیرد. 

در بسیاری از شرکت ها به علت اهمیت موجودی انبار و کیفیت کالاهای موجود در انبار، دوره‌های زمانی کوتاه‌تر جهت انبارگردانی انتخاب می‌شود، اما به طور کلی هدف از انبارگردانی، شمارش موجودی اقلام کالا به منظور اطمینان از میزان موجودی کمّی گزارش شده، کیفیت کالاهای موجود و کنترل آنهاست.

در نرم افزار حسابداری هما، برای شروع فرآیند انبارگردانی در انبار، فرم زیر تکمیل می‌شود.

فرآیند انبارگردانی در نرم افزار هما

پس از تکمیل اطلاعات مربوط به فرم انبارگردانی، با کلیک بر روی دکمه ذخیره، دکمه‌های آغازو پایان فرآیند نمایش داده می‌شود، که با کلیک برروی آغاز فرآیند، انبار قفل شده وفرآیند انبارگردانی آغازمی‌شود.

با تکمیل فرم انبارگردانی، لیست نمایش انبارگردانی شکل می‌گیرد که جزئیاتی شامل عنوان انبارگردانیِ انبار موردنظر، تاریخ و ساعت و کارشناس مربوطه را در آن می‌توان مشاهده نمود.

در جدول زیر، مقابل هر فرآیند انبارگردانی آیکون‌هایی نمایش داده می‌شوند که هر کدام کاربردهای خاصی را دارند.

فرآیند انبارگردانی در نرم افزار هماآیکون فرآیند انبارگردانی در نرم افزار هما  (ویرایش) :

این امکان را می‌دهد که هر یک از فرم‌های انبارگردانی ثبت شده را ویرایش نمود.

 

آیکون فرآیند انبارگردانی در نرم افزار هما  (تکمیل چک لیست):

پس از کلیک برروی "آغاز فرایند"، چک لیست برای تکمیل اطلاعات موجودی کالاها فعال می‌شود، پس ازشمارش نوبت اول، لیست اقلام شمارش شده درفرم ثبت می شود و درصورتیکه مغایرتی دراقلام شمارش شده نوبت اول و موجودی ثبت شده در سیستم  باشد  شمارش نوبت دوم انجام می‌گیرد . 

فرآیند انبارگردانی در نرم افزار هما

آیکون  فرآیند انبارگردانی در نرم افزار هما (گزارش مقایسه‌ای) :

برای مقایسه و مغایرت‌گیری شمارش دستی و سیستمی از این آیکون می‌توان استفاده کرد.

فرآیند انبارگردانی در نرم افزار هما