ثبت سند مالی

ثبت اسناد مالی در نرم افزار حسابداری هما به صورت خودکار، و دستی انجام می‌شود. سندهای مربوط به فرآیندهای صدور انواع فاکتورها، ثبت دریافت / پرداخت و از این قبیل به صورت اتوماتیک توسط نرم افزار هما ثبت می‌شود .

ثبت سند مالی جدید به صورت دستی :

در صفحه ثبت سند مالی جدید، امکان ایجاد و ویرایش سند مالی وجود دارد.

ثبت سند مالی، در نرم افزار حسابداری هما

1-عنوان سند: دراین قسمت عنوانی برای سند مالی در نظر گرفته می‌شود.

2-ساعت سند: این قسمت جهت وارد نمودن زمان سند می‌باشد.

3-تاریخ: دراین قسمت می‌توان تاریخ سند را وارد نمود.

* نکته: به صورت پیش‌فرض، ساعت و تاریخ سند، با زمان سیستم ست می‌شود.

4-شرح سند: شرحی برای سند در نظر می‌گیرد.

5-سرفصل ها: سمت راست سند جهت ایجاد در سرفصل بدهکار و سمت چپ سند جهت ایجاد سرفصل بستانکار می‌باشد.

6-در قسمت امکان ایجاد نوع سند، براساس سرفصل و یا ماهیت طرف‌حساب به شرح ذیل به کاربر داده می‌شود.

•حساب‌ها: با انتخاب این گزینه می‌توان به انتخاب سرفصل با توجه به تعریفات انجام شده در قسمت مرور اسناد پرداخت.

•بدهکاران: با فعال ساختن این بخش امکان انتخاب از میان طرف حساب‌ها، با سرفصل «بدهکاران» و مرکزیت «طرف حساب» داده می‌شود.

•بستانکاران: امکان انتخاب از میان طرف حساب‌ها با سرفصل بستانکاران و مرکزیت طرف حساب داده می‌شود.

انتخاب گزینه حساب ها درصورت انتخاب گزینه حساب ها مراحل بشرح ذیل است.

1-انتخاب سرفصل بدهکار: سرفصل مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

2-مرکز حساب: مرکزیت سرفصل را می‌توان مشخص نمود.

3-سطوح: می‌توان سرفصل تفصیلی تعریف شده در مرور حساب ها را در سطوح مختلف وارد کرد.

- نکته: در صورت انتخاب سرفصل بستانکار در ستون سمت چپ می‌بایست روال بالا را تکرار کرد. انتخاب گزینه بدهکاران/ بستانکاران درصورت انتخاب این گزینه از این قسمت می توان با جستجو، طرف حساب مورد نظر را انتخاب کرد.

7-شرح تراکنش: شرحی برای تراکنش

8-مبلغ تراکنش: محل ورود مبلغ تراکنش

9-ثبت تغییرات سند: با کلیک بر روی گزینه ثبت سند مالی، در نرم افزار حسابداری هما سند ثبت می‌گردد.


پس از ثبت اطلاعات لیست سندهای ثبت شده در پایین همین صفحه دیده می‌شود.


ثبت سند مالی، در نرم افزار حسابداری هما