دریافت و پرداخت

دریافت و پرداخت در نرم افزار هما به سه روش: حواله بانکی (POS) - وجه نقد - و چک انجام می‌گیرد: و سندهای مربوط به دریافت /پرداخت به صورت خودکار در قسمت مرور اسناد ثبت می‌شود.

روش اول و دوم : دریافت / پرداخت به صورت حواله بانکی(POS) و وجه نقد

نحوه دریافت /پرداخت در هما

1-دریافت/ پرداخت: ابتدا با انتخاب از میان گزینه های دریافت و پرداخت نوع عملیات تعریف می‌شود.

2-مبلغ سند: مبلغ وارد می‌شود.

3-شرح آرتیکل پیش‌فرض سیستم: در این قسمت می‌توان شرحی برای سند ذکر کرد. در صورت خالی ماندن، شرح آرتیکل آن از پیش فرض سیستم پر می‌گردد.

4-در قسمت زیر امکان تخصیص دریافت و پرداخت بر روی فاکتور، اقساط، طرف حساب و یا سرفصل داده شده است.

* فاکتور: درصورت انتخاب گزینه فاکتور امکان انتخاب از میان فاکتورهای ثبت شده وجود دارد.

*اقساط:درصورت انتخاب گزینه اقساط، امکان انتخاب جستجو میان اقساط طرف حساب ها با توجه به فاکتور، تاریخ و شخص فراهم می‌شود.

*طرف حساب: از این قسمت می توان طرف حساب را وارد نمود.

*سرفصل: امکان اختصاص دریافت به پرداخت به سرفصل ها وجود دارد که نحوه عملکرد آن بشرح زیر است. ابتدا سرفصل مورد نظررا جستجو نمایید. در صورت وجود مرکز حساب با کلیک بر روی گزینه می‌توان مرکز حساب را از منو انتخاب نمود. درصورت تعریف سرفصل های تفصیلی امکان انتخاب آنها در سطوح مختلف تفصیلی وجود دارد.

5-درصورت دریافت از / پرداخت به حساب ها بانک، صندوق و تنخواه می‌توان از قسمت سرفصل حساب مقصد گزینه مورد نظر را انتخاب و در فیلد انتخاب حساب با کلیک بر روی گزینه لیست حساب ها را بروز نموده و گزینه مورد نظر را انتخاب نمود.

6-در صورتیکه دریافت / پرداخت بابت پروژه بازرگانی باشد می‌توان از این قسمت پروژه مرتبط را انتخاب نمود. در نهایت بر روی گزینه کلیک نمایید.

روش سوم: دریافت و پرداخت /چک

با انتخاب گزینه چک صفحه زیر باز می‌شود که امکان تعریف و تخصیص چک جهت دریافت و پرداخت را به کاربر می‌دهد.

با توجه به نوع دریافت/ پرداخت در قسمت زیر امکان دریافت / پرداخت چک های جدید و همچنین انتخاب از میان چک های موجود تحت عنوان چک های قابل دریافت و چک های قابل واگذاری وجود دارد.

نحوه دریافت /پرداخت در هما

1-انتخاب بانک: بانک مورد نظر را انتخاب نمایید.

2-مبلغ سند: مبلغ چک را وارد کنید.

3-شماره حساب: شماره حساب چک وارد شود.

4-شماره چک: شماره چک درج شود

5-نام وکد شعبه: نام و کد شعبه چک عنوان شود.

6-تاریخ: تاریخ چک درج شود.

7-صاحب حساب: صاحب حساب عنوان شود.

8-در وجه

9-فاقد تاریخ: درصورتی‌که چک فاقد تاریخ باشد باید تیک بخورد.

10-فاقد مبلغ: در صورت قید نکردن مبلغ می بایست تیک این گزینه زده شود. ودرنهایت بر روی گزینه نحوه دریافت /پرداخت در هما کلیک شود.

صدور جدید در صورت نیاز به صدور چک جدید گزینه صدور جدید را انتخاب نمایید.

در صورتی‌که چک ها از قبل در خزانه ثبت شده باشند امکان انتخاب آنها از لیست چک های قابل دریافت و واگذاری وجود دارد.

نحوه دریافت /پرداخت در هما

کلیه چک های دریافت شده/ قابل دریافت و کلیه چک های صادره/ قابل واگذاری در این دسته قرار دارند و از طریق سیستم قابل دریافت/ پرداخت و اعمال عملیات بانکی می‌باشند. ابتدا چک مورد نظر را از میان چک‌های تعریف شده جستجو کنید سپس بر روی گزینه نحوه دریافت /پرداخت در هما کلیک گردد تا چک منظور گردد. سپس بر روی گزینه نحوه دریافت /پرداخت در هما کلیک کنید تا تراکنش به طور کامل ثبت شود.