تعریف طرف حساب (مشتری)

طرف حساب(مشتری) به سازمان یا فردی گفته می‌شود كه کالا یا خدمات دریافت می‌كند و به عبارت دیگر طرف حساب یا مشتری به خریدارکالا یا خدمات گفته می‌شود.

صفحه ی رده بندی طرف حساب :

در نرم افزار هما قبل از اینکه طرف حساب یا مشتری تعریف شود. گروه بندی طرف حسابها انجام می‌گیرد تا طرف حسابهای تعریف شده بتوانند یکی از اعضا آن گروه شوند و از ویژگیهای مربوط به آن گروه بندی مانند:

از میزان تخفیفات به صورت دوره ای، بهره مند شوند.

تعریف مشتری و طرف حساب در هما

1-رده بندی : رکورد جدید را انتخاب کنید

2-عنوان : عنوانی را برای رده‌بندی طرف حساب جدید وارد کنید

3-تخفیف: میزان تخفیفی که برای این رده از طرف حساب لحاظ خواهد شد را وارد کنید.

نکته: بعد از زدن تیک تخفیف است که عدد تخفیف وارد شده برای طرف حساب اعمال می‌شود.

4-عملیات: بعد از انتخاب این گزینه طرف حساب تعریف شده می‌تواند یکی از فرآیندهای فروش، خرید و خرید وفروش را انجام دهد.

5-در دسترس: لیست کلیه پرسنلی که در قسمت تنظیمات / مدیریت پرسنلی/ کاربر جدید تعریف می‌شود در این قسمت می آید و می توان رده‌بندی طرف حساب تعریف شده را به پرسنل خاصی تخصیص داد.

6-تنظیمات:

فعال : در صورتی‌که این تیک فعال نباشد نمی‌توان رده‌بندی طرف حساب تعریف شده جزو رده های طرف حساب دید.

تعریف طرف حساب جدید

تعریف مشتری و طرف حساب در هما

در صفحه‌ی پروفایل طرف حساب، سربرگ شخص و سازمان

1-معرف : نام یک معرف را وارد کنید.

نکته : با زدن تیک طرف حساب، طرف حساب تعریف شده در لیست طرف حسابها دیده خواهد شد.

2-رده‌بندی: رده بندی شامل سه فیلد می‌باشد که:

اولین فیلد برای تعیین نوع فرآیند(خرید ، فروش،خرید و فروش) می‌باشد.

دومین فیلد برای گروه بندی تعریف شده در هرکدام از فرآیندهای ذکر شده در فیلد اول می‌باشد.

فیلد سوم برای تعیین حقیقی(شخصی)/حقوقی بودن طرف حساب است.

و در نهایت بر روی دکمه تعریف مشتری و طرف حساب در هما  کلیک کنید . 

در صفحه‌ی پروفایل طرف حساب، سربرگ تماس

تعریف مشتری و طرف حساب در هما

تمامی اطلاعات تماس شامل : موبایل اصلی ، موبایل دوم ، موبایل سوم شماره تلفن ثابت ، شماره ثابت دوم و سوم شماره داخلی و فاکس طرف حساب آدرس ایمیل و وب سایت کشور ، استان ، شهر و آدرس پستی ، کدپستی و توضیحات را ثبت می‌شود.


در صفحه‌ی پروفایل طرف حساب، سربرگ محرمانه

تعریف مشتری و طرف حساب در هما

1-کارشناس/ مشاور: نام کارشناس/ مشاور مربوطه را وارد کنید.

2-پشتیبان/ فنی : نام مشاور/کارشناس فنی را وارد کنید.

3-کد : کدی به این طرف حساب اختصاص داده شود.

4-اعتبار پایه : مبلغی را به عنوان اعتبار پایه برای طرف حساب در نظر بگیرید.

نکته : با زدن تیک اعتباری، این طرف حساب به عنوان یک مشتری اعتباری تلقی خواهد شود و می‌توان برای این طرف حساب، فاکتور قطعی صادر کرد .

5-حساب قبلی

6-تنظیمات CSM: در صورتی‌که این تیک فعال باشد این طرف حساب درپرتال مشتری دیده می‌شود.

در نهایت بر روی دکمه تعریف مشتری و طرف حساب در هما کلیک کنید.